ก่อนจะจบคำอวยพรให้โรงเรียนและคุณครูทุกคน โรงเรียนเทศบาล3(ยมราชสามัคคี)

ผมขอให้โรงเรียนมีความสุกความเจริญขอให้โรงเรียนกาวหน้ายิ่งกว่าเดิม  ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งเรียน

จบทุกคน และให้นักเรียนทุกคนมีความสุขในการเรียน และตั้งใจเรียนทุกวิชาไม่ให้ ติด ร หรือ ติด 0

รักษาความสะอาดในโรงเรียน ให้น่าอยู่ ขึน ไป  ขึน ไป   ขึน ไป    ขึน ไป   ขึน ไป 

ขอให้คุณครูสุขภาพ แข็งแรง ไม่ โรดภัย ไข้เจ็บ 

Advertisements